Klauzula informacyjna RODO

Szanowni Państwo,

W dniu 25 maja 2018 roku wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Poniżej znajdują się informacje, w jaki sposób Państwa dane będą przetwarzane po 25 maja 2018 roku.
Administratorem pozyskanych od Państwa danych osobowych pozostanie 180S
Sp. z o.o. z siedzibą w Dębowej Górze 59A (96-116)
, NIP: 8361858263, dalej zwana jako: 180S sp. z o.o..

180S sp. z o.o.  będzie przetwarzać dane pozyskane od Państwa w związku z intencją zawarcia umowy, bądź wykonywaniem złożonego zamówienia/zawartej umowy. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawnymi dotyczącymi ochrony danych osobowych. Podstawą prawną ich przetwarzania może lub mogą być:

1) zgoda – tj. dobrowolnie wyrażona przez Państwo zgoda na przetwarzanie danych – wskazana w Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
2) wymogi kontraktowe – tj. konieczność dysponowania danymi na potrzeby wykonania zawartej Umowy Współpracy lub podjęcia na Państwa wniosek działań przed jej zawarciem – wskazane w Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO
3) wymogi ustawowe – tj. konieczność wypełnienia przez 180S sp. z o.o. obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa – wskazane w Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
4) uzasadnione wymogi administratora – tj. konieczność realizacji prawnie uzasadnionych interesów 180S sp. z o.o. – wskazane w Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Bazując na powyższych legalnych podstawach przetwarzania danych, 180S sp. z o.o. będzie przetwarzać pozyskane od Państwa dane w następujących celach:

1) w celach wskazanych w zgodzie – na podstawie tej zgody – w takim przypadku mogą Państwo cofnąć zgodę w dowolnym momencie, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; jednak odmowa wyrażenia zgody lub jej wycofanie spowoduje, że  180S sp. z o.o. nie będzie mogła przetwarzać Państwa danych w celach wskazanych w zgodzie.
2) w celu przygotowania wstępnej oferty handlowej, przez 180S sp. z o.o. oraz aktywacji usług.
3) w celu realizacji zawartej umowy bądź złożonego zamówienia do 180S sp. z o.o. oraz realizacji usług dodatkowych typu: wycena, serwis, współpraca lub innych świadczonych przez 180S sp. z o.o.  oraz innych umów, w których są Państwo stroną.
4) w celu marketingu produktów i usług 180S sp. z o.o. własnych lub partnerów biznesowych za pomocą narzędzi internetowych oraz drogą elektroniczną i telefoniczną.

Państwa dane osobowe przetwarzane są  zgodnie z art. 6 Rozporządzenia ust 1 pkt. b, c oraz f (w odniesieniu do niżej wymienionych punktów):

  1. w przypadku współpracy w ramach realizacji umowy lub zamówienia – są przechowywane przez okres 6 lat od momentu, w którym zakończył się okres współpracy i zobowiązania wobec 180S sp. z o.o. zostały spłacone, rozliczone lub przedawnione.
  2. w przypadku korzystania z usług dodatkowych prowadzonych przez 180S sp. z o.o. Państwa dane będą przechowywane przez okres 3 lat od ostatniej czynności na danych osobowych w celu marketingu produktów i usług 180S sp. z o.o. własnych lub partnerów biznesowych.

Pozyskane od Państwa dane osobowe będą mogły być w ramach ich przetwarzania w celach wskazanych powyżej – udostępniane innym niż 180S sp. z o.o. podmiotom, tj. podmiotom świadczącym usługi na rzecz 180S sp. z o.o. np. audytorom, doradcom, na podstawie umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych oraz  innym uprawnionym podmiotom, wyłącznie w zakresie określonym w przepisach prawa przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących 180S sp. z o.o. i w stosunku do niego.
Przetwarzanie pozyskanych od Państwa danych przez 180S sp. z o.o.  opierać się będzie na zasadzie dobrowolności. Podanie danych osobowych jest warunkiem świadczenia usług przez 180S sp. z o.o.
Państwa dane zgromadzone przez 180S sp. z o.o. mogą być również przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz mogą być profilowane.

W przypadkach i na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych będą mieli Państwo prawo do uzyskania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartego na podstawie prawnej w postaci uzasadnionych wymogów 180S sp. z o.o. oraz przenoszenia danych osobowych.

Przysługiwać Państwu będzie także prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego, wskazanego w aktualnie obowiązującej ustawie regulującej zasady ochrony danych osobowych.

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych oraz z korzystaniem przez Państwa z praw związanych z przetwarzaniem danych, prosimy kontaktować się z nami:

Telefonicznie: 530 480 180
Pod adresem e-mail: sekretariat@180s.pl

Pisemnie przesyłając korespondencję na adres siedziby:

180S sp. z o.o.
Aleja Spacerowa 11,
11-730 Mikołajki

W przypadku udostępnienia przez Państwa dla 180S sp. z o.o. danych osobowych Państwa pracowników, pełnomocników, członków zarządu, wspólników, współpracowników, kontrahentów, dostawców, beneficjentów rzeczywistych lub innych osób (w tym w szczególności, lecz nie wyłącznie w przypadku, gdy upoważniacie Państwo swojego pracownika lub inną osobę do kontaktu z 180S sp. z o.o.), zobowiązani są Państwo do poinformowania tych osób:
1) o zakresie danych osobowych dotyczących tych osób, a przekazanych dla 180S sp. z o.o.,
2) o tym, że 180S sp. z o.o.  jest administratorem ich danych osobowych oraz, że przetwarza ich dane osobowe na zasadach określonych powyżej,
3) o tym, że są Państwo źródłem, od którego 180S sp. z o.o.  pozyskała ich dane.

180S sp. z o.o.  ma prawo przekazać Państwa dane osobowe niezbędne do wykonania umowy na świadczenie usług do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

180S sp. z o.o.  dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

180S sp. z o.o.
Dębowa Góra 59A
96-116 Dębowa Góra

tel.: 530 480 180
e-mail: sekretariat@180s.pl
http://www.180S.pl